SENJA & den norske Atlanterhavskyst / 16 dage / HURTIGRUTEN / Malstrøm Rafting / Midnatskajak / Fisketur / hav safari / 

18.02.2021

SOMMER GRAND TOUR NOK 37.250,- (DKK 26.995,-) per person


Dansk

Prisen er DKK 26.990,- per person ved 2voksne og 2børn. En oplevelse for livet. 

Dette tilbud inkluderer:

Færge Hirtshals-Bergen t/r for 4 personer med bil. Med Fjordlines. Inkl. Indvendig Lugar. 1 overnatning hver vej.

Færge Bergen-Finnsnes t/r for 4 personer med bil. Med Hurtigruten. Inkl. Indvendig Lugar. 4 overnatninger hver vej.

5 overnatninger på Hotel Hamn i Senja

1 overnatning på hotel i Bergen (på retur vejen)

1 x parkering i Bergen

6 x morgenmad

5 x aftensmad (2 retters)

Body Rafting i Malstrøm på Senja med guide (børn fra 10 år)

Midnight kajaktour på Senja med guide

Fisketur på Senja med guide

Boat Safari på Senja

Al leje af udstyr er inkl.

Dette skal I opleve:

I skal på en uforglemmelig tur op langs den norske kyst til den arktiske sommer. Op til midnatssolen.

Målet er øen Senja, som er Norges 2. største ø, placeret nord for Lofoten.

I tager med Fjordlines fra Hirtshals om aftenen. Næste dag til frokost anløber I Bergen. Her har I Eftermiddagen på egen hånd. Kl 20:30 letter Hurtigruten anker, og I skal på et 3,5 dages cruise langs norskekysten op til Senja. Det er ren luksus. Færgen anløber ca 20 havne på turen nordpå. I kommer ind i de dybeste fjorde, og får noget af den flotteste natur i verden at se. Om formiddagen på 4 dagen anløber i Finnsnes. Her køre I af færgen i retning mod Hamn i Senja. (ca 1 times kørsel helt ud mod vest. Helt ud til Atlanterhavet. Her, i en lille perle af en bugt, ligger det hotel, hvor I skal have base de næste 5 nætter. Det bedste hotel på øen. Vi har sørget for morgenmad og aftensmad til jer, alle dagene.

Vi har planlagt en aktivitet til jer hver dag, men nogen af aktiviteterne tager kun 2-3 timer, så I for god tid til også selv at udforske øen på egen hånd. Vi lover at der er lyst 24 timer i døgnet, så I kan nå en masse udflugter.

I skal en dag ud og flyde som en kork i en malstrøm, som er skabt af tidevandet. I skal ud på en kajaktur i midnatssolen, med afgang kl 23:00. I skal på en fisketur, 2-3 timer, og derefter selv tilberede det som I har fanget. Og så skal I på en havsafari, ud og se dyrelivet som findes på de kanter. På Senja findes nogen af Norges fineste hvide badestrande, så mon ikke også der bliver tid til en lille svømmetur. Vi planlægger aktiviteterne hjemmefra, men på Senja må man tilpasse sig naturens kræfter, hvilket vil sige at rækkefølgen på aktiviteter kan ændre sig.

Dagen, hvor I skal på returrejsen skal i tidligt op. Færgen afgår kl 04:40 fra Finnsnes i retning mod Bergen. Nu skal I så nyde anden del af jeres Hurtigruten krydstogt. 3,5 dage senere ankommer I til Bergen ud på eftermiddagen. I Bergen tilbringer i aftenen og natten, da færgen retur til Hirtshals sejler afgår 13:30 dagen efter. I gåafstand fra hotellet ligger bryggen, hvor der er masser af små butikker og hyggelige restauranter og tilbringe tiden i. Bergen er helt speciel, både i regn og tør vejr.

Der er taget godt vare om COVID19. Både færgerederierne, turguidefirmaet og hotellerne er fremme i forreste linje, når det kommer til COVID19 tiltag. Norge har godt styr på COVID19.

Afrejse kan ske på alle ugedage. Vi udarbejder individuelt tilbud, forud for hver bestilling. Prisen ovenfor er udregnet baseret på 2 voksne og 2 børn.

Vær opmærksom på at bespisning ombord hos både Fjordlines og Hurtigruten også kan bestilles igennem NRAFF. Det tager vi separat når vi er så lang.

Hurtigruten er en meget populær rute, både for turister om sommeren, men også for nordmænd, som rejser på besøg fra den ene ende af landet til den anden. Derfor anbefales det at denne tur bestilles så tidligt som overhovedet muligt. Gerne 4-5 måneder før afgang. Jo tidligere der bestilles, hvor større mulighed er der for at kunne komme afsted som ønsket. Grundet turens omfang må 10% af turens værdi betales ved bestilling og 50% af turens værdi betales 16 dage før afgang. Restbetalingen betales umiddelbart før afgang. (Denne tur er dermed ikke omfattet af NRAFF's generelle depositumsregler). Turen kan også kun afbestilles op til 100 dage før afgang. Derfor anbefales der at I tegner en rejseforsikring, såfremt et eller andet personligt forhold skulle sætte en stopper for rejsen.

Er I klar på en oplevelse for livet.

Ret forespørgsler og bestillinger til email: nraff@nraff.no

English

Adventurous Senja and the Norwegian coast (16 days)


The price is EUR 3,295 per person - calculation is based on 2 adults and 2 children. An experience for life.

This offer includes:

Ferry Hirtshals-Bergen round trip for 4 people by car. With Fjordlines. Incl. Inside Lugar. 1 night each way.

Ferry Bergen-Finnsnes round trip for 4 people by car. With Hurtigruten. Incl. Inside Lugar. 4 nights each way.

5 nights at Hotel Hamn in Senja

1 night at Radisson Blu in Bergen (on the way back)

1 x night parking in Bergen

6 x breakfast

5 x dinner (2 courses)

Body Rafting in Malstrøm on Senja with guide (children from 10 years)

Midnight kayak tour on Senja with guide

Fishing trip on Senja with guide

Boat Safari on Senja

All equipment rental is incl.

The experience

You are going on an unforgettable trip up the Norwegian coast for the artistic summer. Up into the midnight sun.

The destination is the island of Senja, which is Norway's 2nd largest island, located north of Lofoten.

You leave with Fjordlines from Hirtshals (DK) in the evening. The next day for lunch you will arrive in Bergen. You have the Afternoon on own hand. At 20:30, the Hurtigruten lifts anchor, and you will go on a 3.5-day cruise along the Norwegian coast up to Senja. The ferry calls at about 20 ports on the trip north. You enter the deepest fjords, and get to see some of the most beautiful scenes in the world. In the morning on the 4th day you arrive in Finnsnes. Here you will leave the ferry in your car and in the direction of Hamn in Senja. (about 1 hour drive). To the west side of the island. All the way to the Atlantic Ocean. Here, in a little gem of a bay, is the hotel where you will have your base for the next 5 nights. The best hotel on the island. We have ordered breakfast and dinner for you, all days.

We have planned an activity for you every day, but some of the activities only take 2-3 hours, so you have plenty of time to explore the island on your own. We promise that it is light 24 hours a day.

One activity is going out and float like a cork in a maelstrom created by the tide. You will go on a kayak trip in the midnight sun, departing at 23:00. You will go on a fishing trip, 2-3 hours, and then cook what you have caught. And then you go on a sea safari, out and see the wildlife that is found in this area. Senja has some of Norway's finest white beaches, so I am sure there will also be time for a swim. We plan the activities from home, but at Senja one have to adapt to the forces of nature, which means that the order of activities can change.

The day when you are going on the return journey you have to get up early. The ferry departs at 04:40 from Finnsnes in the direction of Bergen. Now you are going to enjoy the second part of your Hurtigruten cruise. 3.5 days later you arrive in Bergen in the afternoon. You will spend the evening and night In Bergen. The Ferry to Hirtshals leaves at 13:30 the next day. Within walking distance of the hotel is the pier, where there are lots of small shops and cozy restaurants and spend time in. Bergen is very special town, both in rain and dry weather.

Both the ferry companies, the tour guide company and the hotels are at the forefront when it comes to COVID19 initiatives. Norway has good control of COVID19.

Departure can take place on all days of the week. We prepare individual offers, prior to each order. The price above is calculated based on 2 adults and 2 children.

Please note that dining on board both Fjordlines and Hurtigruten also can be ordered through NRAFF.

The Hurtigruten is a very popular route, both for tourists in the summer, but also for Norwegians who travel on visits from one end of the country to the other. Therefore, it is recommended that this trip should be booked as early as possible. Preferably 4-5 months before departure. The earlier you order, the greater the opportunity to be able to leave as desired. Due to the size of the trip, 10% of the value of the trip must be paid when booking and 50% of the value of the trip must be paid 16 days before departure. The balance is paid just before departure. (This trip is thus not covered by NRAFF's general deposit rules). The trip can also only be canceled up to 100 days before departure. Therefore, it is recommended that you take out travel insurance in case something should come up, meaning that you cannot depart as scheduled.

Are you ready for a lifetime adventure.

Inquiries and orders can be send to email: nraff@nraff.no

Deutsch

Abenteuerliches Senja und die norwegische Küste (16 Tage)


Der Preis beträgt EUR 3.295,- pro Person für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Eine Erlebnis fürs Leben.

Dieses Angebot beinhaltet:

Fähre Hirtshals-Bergen Hin- und Rückfahrt für 4 Personen mit dem Auto. Mit Fjordlines. Inkl. In Lugar. 1 Nacht pro Strecke.

Fähre Bergen-Finnsnes Hin- und Rückfahrt für 4 Personen mit dem Auto. Mit Hurtigruten. Inkl. In Lugar. 4 Nächte pro Strecke.

5 Nächte im Hotel Hamn in Senja

1 Nacht im Radisson Blu in Bergen (auf dem Rückweg)

1 x Parkplatz in Bergen

6 x Frühstück

5 x Abendessen (2 Gänge)

Body Rafting in Malstrøm auf Senja mit Guide (Kinder ab 10 Jahren)

Mitternachtskajaktour auf Senja mit Führer

Angelausflug auf Senja mit Führer

Bootssafari auf Senja

Der gesamte Ausrüstungsverleih ist inkl.

Sie werden dies erleben:

Sie unternehmen für den künstlerischen Sommer eine unvergessliche Reise entlang der norwegischen Küste. Bis zur Mitternachtssonne.

Das Ziel ist die Insel Senja, Norwegens zweitgrößte Insel nördlich der Lofoten.

Sie fahren abends mit Fjordlines von Hirtshals ab. Der nächste Tag zum Mittagessen werden Sie in Bergen ankommen. Die Nachmittag ist auf eigenen Hand. Um 20:30 Uhr geht der Hurtigruten vor Anker und Sie unternehmen eine 3,5-tägige Kreuzfahrt entlang der norwegischen Küste bis nach Senja. Die Fähre legt auf der Fahrt nach Norden etwa 20 Häfen an. Sie betreten die tiefsten Fjorde und sehen einige der schönsten Orten der Welt. Am Morgen des 4. Tages kommt in Finnsnes an. Hier fahren Sie in Ihren Auto in Richtung Hamn in Senja. (ca. 1 Autostunde bis in den Westen). Bis zum Atlantik. Hier, in einem kleinen Juwel einer Bucht, befindet sich das Hotel, in dem Sie Ihre Basis für die nächsten 5 Nächte haben. Das beste Hotel auf der Insel. Wir haben alle Tage Frühstück und Abendessen für Sie bestellt.

Wir haben jeden Tag eine Aktivität für Sie geplant, aber einige der Aktivitäten dauern nur 2-3 Stunden, sodass Sie genügend Zeit haben, die Insel auf eigene Hand zu erkunden. Wir versprechen, dass es 24 Stunden am Tag hell ist.

Sie müssen eines Tages ausgehen und wie ein Korken in einem Strudel schweben (malstrøm), der von der Flut erzeugt wird. Sie machen eine Kajakfahrt in der Mitternachtssonne mit abfahrt um 23:00 Uhr. Sie sollten 2-3 Stunden lang angeln und dann kochen, was Sie gefangen haben. Und dann machen Sie eine Seesafari und sehen die Tierwelt an im Norden an. Senja hat einige der schönsten weißen Strände Norwegens. Vielleicht wird es zeit Schwimmen zu gehen. Wir planen die Aktivitäten von zu Hause aus, aber bei Senja müssen Sie sich an die Kräfte der Natur anpassen, was bedeutet, dass sich die Reihenfolge der Aktivitäten ändern kann.

An dem Tag, an dem Sie auf die Rückreise gehen, müssen Sie früh aufstehen. Die Fähre fährt um 04:40 Uhr von Finnsnes in Richtung Bergen ab. Jetzt geniessen Sie den zweiten Teil Ihrer Hurtigruten-Kreuzfahrt. 3,5 Tage später kommen Sie am Nachmittag in Bergen an. In Bergen verbringen Sie den Abend und die Nacht. Die Fähre nach Hirtshals fährt am nächsten Tag um 13:30 Uhr ab. Nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt befindet sich der Pier, an dem es viele kleine Geschäfte und gemütliche Restaurants gibt, in denen Sie Zeit verbringen können. Bergen ist sowohl bei Regen als auch bei trockenem Wetter etwas ganz Besonderes.

Sowohl die Fährgesellschaften als auch die Reiseleiterfirma und die Hotels stehen bei COVID19-Initiativen an vorderster Front. Norwegen hat eine gute Kontrolle über COVID19.

Die Abreise kann an allen Wochentagen erfolgen. Wir bereiten bei jeder Anfrage/Bestellung individuelle Angebote vor. Der oben genannte Preis basiert sich auf 2 Erwachsenen und 2 Kindern.

Bitte beachten Sie, dass Sie an Bord von Fjordlines und Hurtigruten auch Essen über NRAFF/uns bestellen können. Wir nehmen es separate Tema, wenn wir so weit sind.

Die Hurtigruten sind eine sehr beliebte Route, sowohl für Touristen im Sommer als auch für Norweger, die von einem Ende des Landes zum anderen reisen. Daher wird empfohlen, diese Reise so früh wie möglich zu buchen. Vorzugsweise 4-5 Monate vor Abflug. Je früher Sie bestellen, desto größer ist die Möglichkeit, das Sie wie gewünscht abreisen können. Aufgrund der Größe der Reise müssen 10% des Reisewerts bei der Buchung und 50% des Reisewerts 100 Tage vor Reiseantritt bezahlt werden. Der Restbetrag wird unmittelbar vor Reiseantritt bezahlt. (Diese Reise fällt daher nicht unter die allgemeinen Einzahlungsregeln von NRAFF). Die Reise kann auch nur bis zu 16 Tage vor Abflug storniert werden. Daher wird empfohlen, eine Reiseversicherung abzuschließen, falls irgendwas nicht geplanntes passieren sollen, so das Sie nicht auf die Reise gehen können.

Eine Erlebnis fürs Leben.

Senden Sie Anfragen und Bestellungen per E-Mail an: nraff@nraff.no

Body Rafting

Tag kontakt via skemaet nedenfor. / Contact us via the message box below. / Schicht uns einer Meldung:  

Her skal du bo på øen Senja - Klik link nedenfor - This is where you will live on Senja - Click link below